کنترل کیفی و تضمین کیفیت QC & QA
محور اصلی فعالیت های همای تهران بر کیفیت استوار است. ما قویاً بر این باوریم که کارآئی موفق عملکرد ما در تمامی جنبه های کسب و کارمان منوط به حفظ استانداردهای بالا و بالا بردن ارزش افزوده از طریق کیفیت است.
با چنین چشم انداز روشن و پیش برد آن که الهام بخش ما در پیاده سازی و توسعه ی "برنامه کنترل کیفیت همای تهران HTQCP”" است، می توانیم براساس دستورالعمل های جامع کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) اطمینان یابیم که تمامی فعالیت های مجموعه منطبق با قوانین و مقررات مناسب وضع شده آن است.
معیارها و ضوابط طراحی، محاسبات و طراحی های مهندسی و مشخصات و مختصات، شیوه های مهندسی و اجرای پروژه ها و ... همگی بر اساس این دستورالعمل ها کنترل و تضمین می شود.
سر فصل های شاخص برنامه کنترل کیفیت همای تهران (HTQCP) شامل موارد زیر است:
1- استانداردهای طراحی و انطباق آن با مشخصات و مختصات فنی مهندسی
2- انطباق طرح ها با دستورالعمل های کنترل و تضمین کیفیت
3- بازرسی، نمونه برداری، آزمایش، بررسی و کنترل بر اساس دستورالعمل و آیین نامه ها
4- مستند سازی روند اجرایی و ثبت ضبط سوابق
5- کنترل و تطبیق مجوز و پروانه ها بر اساس دستورالعمل ها و آیین نامه ها
6- کنترل استانداردها و تطبیق آن با دستورالعمل ها و آیین نامه ها
7- کنترل ایمنی، سلامت و بهداشت

 

استانداردها
استانداردهای کنترل کیفی با بهره گیری از روش های مستند تایید شده ارزیابی و آزمایش میسر می گردد.
در فرآیند این روش ابتدا با جمع آوری اطلاعات صحیح، واضح و دقیق آغاز شده و شامل نمونه گیری های احتمالی و موردی، دقت و حساسیت در آزمایش، اندازی گیری میزان اطمینان و عدم آن در نتایج آزمایش ها و داده هاست.
این استانداردهای کنترل کیفیت کمک می کند تا کارشناسان و متخصصات و مهندسان مربوطه در طراحی و برنامه ریزی های دقیق آزمایش ها و روش های کار خود با اطمینان خاطر عمل کنند.
برنامه ریزی کنترل کیفیت همای تهران (HTQCP) پای بند رعایت قواعد از جمله استانداردهای بین المللی زیر است:
ASTM - ISO - DIN - BS

 

 

اجرا
پیروی از شیوه های اجرایی دستورالعمل ها و آیین نامه های کنترل و تضمین کیفیت در مجموعه ی همای تهران بر اساس برنامه کنترل کیفیت همای تهران (HTQCP) توسط تیم های کارشناسی ویژه در سطوح مختلف به شرح زیر تعریف شده است:
- خط مشی سازمانی و برنامه ریزی روند اجرایی
- مرحله ی طراحی مهندسی
- بازرسی در تولید و خرید - نمونه برداری و آزمایش
- بازرسی در مبدا و مقصد
- برنامه ریزی اجرایی
- اجرای پروژه
- تکمیل پروژه
اعضاء تیم کنترل و تضمین کیفیت همای تهران، افرادی حرفه ای، آموزش دیده با دانش گسترده و درک جامع از کنترل در استاندارد سازی می باشند که در این چرخه ی کار:
- در سطح شرکت؛ مدیر کنترل کیفی گزارش های خود را به طـور مستقیـم به رئیـس هیـأت مدیره ارایه می کنند.
- در سطح عملیاتی؛ تمام اعضای تیم، گزارش های خود را به طور مستقیم از طریق مدیر کنترل کیفی به مدیر اجرایی ارایه می کنند.
- در سطح پروژه؛ تمام اعضای تیم، گزارش های خود را به طور مستقیم از طریق مدیر کنترل کیفی به مدیر پروژه ارایه می کنند.
بنابراین، دستاورد این فرآیند منظم و دقیق، کنترل سریع و بسیار موثری است که باعث افزایش اطمینان از عملکرد سیستم شده و نتایج بسیار مثبت و درخشانی را به دنبال خواهد داشت.