مدیریت پروژه
از آنجا که مدیریت پروژه یک فرایند برنامه ریزی شده دقیق و سازمان یافته برای اجرای بهینه و تمام و کمال یک پروژه موفق است، بر اساس استاندارد PMI و تجربه سالیان، ما یک نظام مطالعه شده و تجربه شده ای را با توجه به نیازهای پروژه، مکان، قوانین و مقررات محلی قابل اجرا و فرهنگ ملی ومحلی به کار گرفته ایم.
تیم مدیریت پروژه همای تهران، هر پروژه ای را در چرخه ی طول عمر آن پروژه و بر مبنای دستورالعمل های تعریف شده، برنامه ریزی و مدیریت می کند.
در حقیقت ما بر این باوریم که مدیریت موفق و کارآمد پروژه از طریق برنامه ریزی کاربردی مناسب، یکپارچگی دانش و معلومات، منطق در روند اجرایی کار که شامل؛ آغاز مبتکرانه، برنامه ریزی هدفمند، اجرای دقیق، نظارت و کنترل مداوم است، امکان پذیر خواهد بود.
شناسایی الزامات و رعایت مقررات در پرداختن به نیازهای مختلف مانند: فرصت ها و تهدیدها و انتظارات سهامداران و ذینفعان تنها از طریق ارزیابی و ایجاد توازن میان منابع و ملزومات یک پروژه شامل؛ کیفیت، برنامه، بودجه، منابع و ریسک ها امکان پذیر است.
برای برنامه ریزی، اجرا و کنترل این فرآیند منظم در پروژه های همای تهران، تیم مدیریت پروژه با پای بندی به رعایت و اجرای استانداردهای شناخته شده بین المللی (PMI) گام برمی دارد.

 

مدیریت منابع
تدوین برنامه مدیریت منابع در شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران با نگاهی واقع بینانه و قابل اجرا با در نظر گرفتن اهداف و تعهدات کلی شرکت بوده تا با رویکردی دقیق و سازمان یافته برای اجرای بهینه یک پروژه موفق و به کارگیری منابع، بتواند کارآمد، اثرگذار، انعطاف پذیر و مقیاس پذیر باشد.
چشم اندازهای ما در مدیریت منابع به شرح زیر طبقه بندی شده است:
- مدیریت منابع و مهارت های انسانی
- مدیریت منابع مالی
- مدیریت دارایی ها و منابع تولید
- فن آوری اطلاعات

 

 

 

مدیریت منابع و مهارت های انسانی
مدیریت منابع انسانی یکی از عناصر کلیدی و تأثیرگذار مدیریت پروژه در به دست آوردن برآوردهای مؤثر و همچنین از مؤلفه های ضروری و ذاتی آن در برنامه ریزی جامع مدیریت پروژه است.
- افزایش بهره وری منابع و سودآوری مناسب، از طریق گماردن منابع مناسب در پروژه های مناسب و اجتناب از پدید آمدن شکاف ها در تعداد و تناسب منابع و مهارت های انسانی است
- کاهش هزینه ها و افزایش راندمان مثبت کار
- گزینش و به کار گیری نیروی انسانی شایسته بر اساس مهارت ها و شایستگی آنها
- کسب بینش بهتر از معیارهای کلیدی گزینش، از طریق برنامه ریزی یکپارچه ی تقاضاهای پیش بینی شده و استخدام هر نیرو با پیش بینی درست بر اساس نیاز های شرکت و پروژه

 

 

مدیریت منابع مالی
مدیریت منابع مالی یکی دیگر از عناصر کلیدی مدیریت منابع در همای تهران است که شامل: حسابداری و گزارشات مالی، بودجه بندی و مدیریت ریسک برای هر پروژه است.
- مدیریت منابع مالی نقدی و سرمایه گذاری مربوط به هر پروژه
- کنترل مالی
- گزارشات مالی
- ساختار سرمایه
- برآورد سرمایه مورد نظر
- تعیین ترکیب سرمایه
- استفاده بهینه از بودجه
- تصمیمات تهیه و تأمین بر اساس مدل های ساخت یا خرید
- شفاف سازی در راستای رفع نگرانی های تمامی سهامداران و ذینفعان